Verzekeringsvoorwaarden

Al ons verhuurde materieel wordt standaard verzekerd tegen WAM-schades en Casco-schades. Hiervoor betaald u een premie over de huurkosten. Ter verduidelijking van uw rechten en plichten verzoeken wij u bijgaand formulier door te lezen en ter bevestiging te ondertekenen.

Basisbepalingen

  • Huurder is verplicht schades en overige verzekeringsgevallen binnen 24 uur aan MSR Verhuur te melden. In geval van brand, diefstal of vandalisme dient de huurder MSR Verhuur direct op de hoogte te stellen. Alsmede binnen 24 uur aangifte te doen en een kopie van het procesverbaal aan MSR Verhuur te doen toekomen.
  • Schade veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid is niet verzekerd. In de algemene voorwaarden worden alle uitsluitingen vermeldt.
  • MSR Verhuur heeft haar materieel verzekerd onder de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor landmaterieel 2006. Elke claim zal door de verzekeraar op grond van genoemde voorwaarden in behandeling worden genomen. MSR Verhuur laat de behandeling van de claims volledig over aan de verzekeringsmaatschappij en behandelt slechts de niet verzekerde claims (of onderdelen daarvan) rechtstreeks met de benadeelde en/of Huurder.

Aansprakelijkheid (WAM)

Zelfrijdende machines zijn verzekerd voor het WAM-risico (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen), waardoor schade dat wordt toegebracht aan derden standaard verzekerd is. Bij afhandeling van dergelijke schades worden het eigen risico gehanteerd zoals op de volgende pagina staat omschreven. Schade aan zaken van de gebruiker/huurder zijn uitgesloten. Hiervoor is de huurder aansprakelijk.
Schade aan het gehuurde materieel (casco)
De huurder is en blijft altijd verantwoordelijk voor schade aan het gehuurde materieel. MSR Verhuur heeft haar materieel verzekerd tegen brand, diefstal en verduistering, waardoor het risico voor de huurder tot een minimum blijft.
De cascoverzekering biedt dekking voor schade aan het materieel welke het gevolg is van een van buiten komend onheil, alsmede door brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg raken als gevolg van de aard of een gebrek van het verzekerde object zelf.


Uitsluitingen

Uitgesloten voor dekking is schade welke het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de huurder, alsmede schade welke kon ontstaan door onvoldoende zorgen van de huurder voor het gehuurde materieel. MSR Verhuur zal de schade hiervoor volledig verhalen op de huurder.
De uitgebreide algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.msrverhuur.nl of op te vragen bij onze administratie.

Schade-/risicoregeling (A)

Op alle huurcontracten zijn onze verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Hiervoor wordt een kostenopslag van 7% gerekend over de huursom van de verzekerde objecten.
In geval van een gedekte schade geldt er een eigen risico per gebeurtenis voor de rekening van de huurder van:

Waarde van het huurobject                        Eigen risico
Lager dan € 1250,-                               € 250,-
Tussen € 1.250,- en € 2.500,-              € 500,-
Tussen € 2.500,- en € 5.000,-              € 1.000,-
Tussen € 5.000,- en € 10.000,-            € 1.750,-
Boven € 10.000,-                                  € 2.500,-

Bij brand- en diefstalschade bedraagt het eigen risico 10% van de nieuwwaarde met een minimum van bovengenoemde eigen risico’s.


Afkoop/Verlaging eigen risico (B)

Optioneel biedt MSR Verhuur afkoop/verlaging van het eigen risico aan tegen een extra toeslagpercentage van 5% over de huursom van de verzekerde objecten.

In het geval van een verzekerde schade geldt er dan geen eigen risico per huurobject voor de Huurder. Bij brand/diefstal geldt er alleen nog een eigen risico van € 250,- per huurobject voor de Huurder.


 

MSR Verhuur hoogwerker projecten

 

MSR Verhuur trainingen

 

MSR Verhuur full service materieel in bouw- en installatietechniek